Rekrutacja kandydatów

REKRUTACJA

1. Kandydaci na słuchaczy Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2019/20 (dalej: „Kandydaci”) winni być pełnoletni, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz legitymować się ukończeniem minimum szkoły średniej (świadectwo).

2. Liczba słuchaczy Wytwórni Scenariuszy na oba kursy jest ograniczona do około 24 osób; o przyjęciu decyduje komisja egzaminacyjna (dalej: „Komisja”) powołana w trybie roboczym przez Dyrektora WFDiF.

3. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane od dnia 15.05.2019 do dnia 30.09.2019 r. wyłącznie drogą zgłoszenia elektronicznego na adres: ws[at]wfdif [dot] pl

Osoby zgłaszające się w okresie maj-wrzesień 2019 otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wzór kwestionariusza osobowego do wypełnienia. Kandydaci winni mieć jakiś własny tekst do oceny (por. poniżej punkt 5 ust.4.) który także winni odesłać drogą elektroniczną wraz z kwestionariuszem.

4. Ostateczny termin formalnego przyjmowania zgłoszeń Kandydatów ustala się na dzień 4.10.2019 r. (piątek) przy czym rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane poprzez doręczenie w tym terminie na adres siedziby WFDiF: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, należycie wypełnionego i podpisanego wydrukowanego kwestionariusza osobowego (z załącznikami określonymi w punkcie 5), z dopiskiem na kopercie „Wytwórnia Scenariuszy” (niezależnie od wcześniejszego przesłania kwestionariusza drogą elektroniczną):

  1.  za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres jak podano powyżej;
  2. osobiście lub pocztą kurierską od 8.30 do 15.30, do sekretariatu Wytwórni Scenariuszy w WFDiF, budynek 16 (I piętro) w dniach 1 – 4.10.2019 r. - oryginału wypełnionego przez Kandydata i podpisanego własnoręcznie we wskazanych miejscach kwestionariusza osobowego otrzymanego drogą elektroniczną wraz z załącznikami.

5. Do kwestionariusza osobowego, o którym mowa w punkcie 4 należy załączyć:

  1. kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  2. zdjęcie twarzy kandydata, formatu legitymacyjnego (oryginał lub kolorowe ksero);
  3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu o wykształceniu, np. dyplomu wyższej uczelni;
  4. fragment jakiejkolwiek próbki własnej twórczości literackiej Kandydata, przy czym może to dotyczyć dowolnej formy dramaturgicznej ale o objętości nie przekraczającej siedmiu stron znormalizowanego maszynopisu (nowela, scenariusz sztuki lub fragment scenariusza filmu, opowiadanie itp.);
  5. kopię przelewu jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie 300 złotych na wskazane w kwestionariuszu konto WFDiF. 

Uwaga: Kandydaci którzy zgłoszą się do 31.07.2018 drogą elektroniczną będą zwolnieni z opłaty wpisowego.

6. O przyjęciu Kandydata do Wytwórni Scenariuszy zadecyduje Komisja w systemie dwuetapowej selekcji Kandydatów:

  1. w I etapie zostaną ocenione materiały zgłoszeniowe, w tym potencjalne zdolności i predyspozycje Kandydata; Komisja może nie dopuścić Kandydata do II etapu;
  2. w II etapie, w dniu 17.10.2019 r. (czwartek), odbędzie się krótki sprawdzian umiejętności dramaturgicznych i literackich polegający na omówieniu nadesłanego tekstu przez kandydata i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję, sondującej motywację i możliwości potencjalnego słuchacza Wytwórni Scenariuszy. Osoby przyjęte mogą od razu uczestniczyć w pierwszym zjeździe dla początkujących w dniach 17-19.10.2019 r. lub w dniach 24-26.10.2019 r. dla średnio-zaawansowanych -  na warunkach określonych poniżej w punkcie Opłaty.
  3. Kandydaci przybywają na egzamin na własny koszt.  Istnieje możliwość umówienia się na określoną godzinę.

7. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu Kandydata na słuchacza i wyborze kursu (dla początkujących lub średnio-zaawansowanych) Wytwórni Scenariuszy podejmie Komisja po zapoznaniu się z pracami w II etapie i po rozmowie z Kandydatem.
 
8. Od wskazanej w punktach  6 i 7 decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

9. Data egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej może ulec zmianie w trybie roboczym.

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY

1. Nauka w Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2019/2020 będzie trwała 8 miesięcy, w okresie: październik 2019 r. – maj 2020 r.  i będzie przebiegać w formie trzydniowych sesji zajęć w każdym miesiącu, w czwartki, piątki i w soboty (zawsze w godzinach 10-14 i 15-18). Łącznie będzie więc 8 zjazdów po 3 dni. Okres przygotowania tekstów dyplomowych (scenariuszy filmów fabularnych 30-60 lub 90 minutowych, to czerwiec-wrzesień). Uroczyste wręczenie dyplomów po egzaminie końcowym nastąpi w wybranym dniu w okresie październik - grudzień 2020 r.

2. Dokładny harmonogram zajęć i daty sesji egzaminacyjnych w Wytwórni Scenariuszy dla obu kursów, zostanie przedstawiony Kandydatom po otrzymaniu zgłoszenia elektronicznego.

3. Wpisowe kandydata wynosi 300 zł (opłata jednorazowa) – por. Rekrutacja – punkt 5.

4. W trakcie przebywania na terenie Wytwórni Scenariuszy i całej siedziby WFDiF słuchaczy obowiązywać będzie przestrzeganie przepisów BHP i ogólnych norm regulaminowych związanych z normalnym funkcjonowaniem WFDiF.

5. Należność za uczestnictwo w nauce w Wytwórni Scenariuszy (dalej: „Opłata”) wynosi 650 złotych za każdy miesiąc nauki, płatna jest: z góry za każdy miesiąc do 5 dnia danego miesiąca lub w uzgodnionym terminie z kierownikiem organizacyjnym Studium. Wpłaty będą dokonywane na konto WFDiF wskazane Kandydatowi przyjętemu do   Wytwórni Scenariuszy lub gotówką w kasie WFDiF. Nie przewiduje podwyższania czesnego w trakcie roku nauki.

Uwaga: osoby które zostaną przyjęte na kurs winny przygotować opłatę od razu za pierwsze zajęcia w październiku 2019 r.

6. Opłata w sezonie 2019/20 wyniesie jak w ust. 5 i nie ulegnie zmianie dla uczestników kolejnej edycji Studium.

7. Termin do wnoszenia kolejnych opłat za okresy wskazane w ust. 5, to 5 (piąty) dzień pierwszego miesiąca danego okresu wymagalności opłat. Brak zapłaty którejkolwiek z należności wymagalnych w tym terminie jest rozumiany jako rezygnacja z nauki w Wytwórni Scenariuszy, niedopuszczenie do zajęć  i powoduje skreślenie z listy słuchaczy.

8. W przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w zajęciach Studium Scenariuszowym w trakcie danego sezonu nauki, poniesione przez takiego słuchacza do chwili rezygnacji opłaty nie będą zwracane. Okolicznościowa absencja słuchacza nie powoduje braku konieczności poniesienia opłaty za naukę.

9. Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktycznych Wytwórni Scenariuszy i przybywają na nie na własny koszt.

10. Słuchacze zmotoryzowani mogą wnioskować o wydanie stałych przepustek na wjazd na teren WFDiF począwszy od miesiąca listopada 2019 r.

11. Wszelkie pytania szczegółowe i uzgodnienia proszę kierować bezpośrednio drogą mailową do Wytwórni Scenariuszy.

 

INFORMACJE DODATKOWE

1. Kursanci obu rodzajów kursów (dla początkujących i średniozaawansowanych) będą mieli możliwość zwiedzania stałych ekspozycji na terenie WFDiF  korzystania z udogodnień socjalnych na terenie wytwórni.

2. Majątkowe prawa autorskie kursantów do scenariuszy dyplomowych pozostają przy ich autorach, z zastrzeżeniem prawa ich pierwokupu na warunkach przyjętych w branży przez WFDiF w wypadku ich zakwalifikowania do produkcji.

3. Tantiemy do scenariuszy zekranizowanych wypłacają eksploatujący film (nadawcy TV, kina, dystrybutorzy) a nie producent, za pośrednictwem wybranej przez autora organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi.

4. Wytwórnia scenariuszy dysponuje bieżącymi wydawnictwami o pisaniu scenariuszy w języku polskim (biblioteka) oraz bazą wzorcowych scenariuszy wyprodukowanych przez WFDiF.

5. Wszelkie projekcje i wykłady będą się odbywać w profesjonalnych salach projekcyjnych i seminaryjnych, przeznaczonych wyłącznie na użytek szkolenia.

6. Informacje o wykładowcach i programie znajdują się w sąsiadujących zakładkach.