DOKUMENTY / Regulamin wynajmu

Regulamin wynajmu sprzętu filmowego

 

Druki zamówień pobierz w formacie pdf:

Druk wynajmu sprzętu filmowego

Ogólny druk zamówienia

Zamówienie dla osoby fizycznej

Pełnomocnictwo

 

Zamówienia

Jeżeli jesteś naszym nowym klientem, pamiętaj by do zamówienia dołączyć następujące dokumenty:

Aktualny dokument, potwierdzający działalność: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – KRS (nie starszy niż 3 miesiące)

Kopię decyzji o nadaniu numeru NIP

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon

Zamówienie musi być podpisane przez Osobę (lub Osoby) upoważnione, wymienione w dokumentach rejestrowych firmy lub w załączonym do Zamówienia pisemnym pełnomocnictwie lub upoważnieniu.

Uwaga: przy zamówieniu w Zakładzie Inscenizacji osoba fizyczna powinna posiadać dowód osobisty (pobierana jest kaucja za kostiumy i rekwizyty).

 

 

Faktury elektroniczne

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej w WFDiF

Oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Oświadczenie o zmianie adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego do odbierania faktur elektronicznych