Cennik

 

Zamówienia

Jeżeli jesteś naszym nowym klientem, pamiętaj by do zamówienia dołączyć następujące dokumenty:

Aktualny dokument, potwierdzający działalność: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – KRS (nie starszy niż 3 miesiące)

Kopię decyzji o nadaniu numeru NIP

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon

Zamówienie musi być podpisane przez Osobę (lub Osoby) upoważnione, wymienione w dokumentach rejestrowych firmy lub w załączonym do Zamówienia pisemnym pełnomocnictwie lub upoważnieniu.

 

Uwaga: przy zamówieniu w Zakładzie Inscenizacji osoba fizyczna powinna posiadać dowód osobisty (pobierana jest kaucja za kostiumy i rekwizyty).

 

Niezbędne informacje dotyczące zamówień uzyskasz pod numerami telefonów:

tel/faks: + 48 22 841 11 71
Centrala: + 48 22 840 00 30-39, wew. 262,464
 

Druki zamówień pobierz w formacie pdf

Ogólny druk zamówienia
Zamówienie dla osoby fizycznej
Zamówienie na usługi w Laboratorium Filmowym
Pełnomocnictwo

Faktury elektroniczne

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej w WFDiF

Oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Oświadczenie o zmianie adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego do odbierania faktur elektronicznych