Cennik

Cennik usług Zakładu Montażu Dźwięku

W kwestiach związanych z cennikiem prosimy o kontakt pod adresem: fonoteka[at]wfdif [dot] com [dot] pl.

 

Zamówienia

Jeżeli jesteś naszym nowym klientem, pamiętaj by do zamówienia dołączyć następujące dokumenty:

  • Aktualny dokument, potwierdzający działalność: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – KRS (nie starszy niż 3 miesiące)
  • Kopię decyzji o nadaniu numeru NIP
  • Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon
  • Zamówienie musi być podpisane przez Osobę (lub Osoby) upoważnione, wymienione w dokumentach rejestrowych firmy lub w załączonym do Zamówienia pisemnym pełnomocnictwie lub upoważnieniu.

Uwaga: przy zamówieniu w Zakładzie Inscenizacji osoba fizyczna powinna posiadać dowód osobisty (pobierana jest kaucja za kostiumy i rekwizyty).

 

 

Druki zamówień pobierz w formacie pdf

Ogólny druk zamówienia
Zamówienie dla osoby fizycznej
Pełnomocnictwo

Faktury elektroniczne

Regulamin wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej w WFDiF

Oświadczenie o akceptacji wystawiania i przesyłania faktur w formie elektronicznej

Oświadczenie o wycofaniu akceptacji na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej

Oświadczenie o zmianie adresu poczty elektronicznej wykorzystywanego do odbierania faktur elektronicznych