Rekrutacja kandydatów

REKRUTACJA

 

1. Kandydaci na słuchaczy 8 edycji Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2020/21 (dalej: „Kandydaci”) winni być pełnoletni, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz legitymować się ukończeniem minimum szkoły średniej (świadectwo maturalne).

2. Liczba słuchaczy Wytwórni Scenariuszy na kurs jest ograniczona do 16 osób; o przyjęciu decyduje komisja egzaminacyjna (dalej: „Komisja”) powołana w trybie roboczym przez Dyrektora WFDiF.

3. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane od dnia 1.06.2020 do dnia 30.09.2020 r. wyłącznie drogą zgłoszenia elektronicznego na adres: ws[at]wfdif [dot] pl

Osoby zgłaszające się w okresie maj-wrzesień 2020 otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wzór kwestionariusza osobowego do wypełnienia. Kandydaci winni mieć jakiś własny tekst do oceny (por. poniżej punkt 5 ust.4.) który także winni odesłać drogą elektroniczną wraz z kwestionariuszem.

4. Ostateczny termin formalnego przyjmowania zgłoszeń Kandydatów ustala się na początek października (dokładna data będzie podana w odpowiedzi na formalne zgłoszenie mailowe) przy czym następnie rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane poprzez doręczenie w tym terminie na adres siedziby WFDiF: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, należycie wypełnionego i podpisanego wydrukowanego kwestionariusza osobowego (z załącznikami określonymi w punkcie 5), z dopiskiem na kopercie „Wytwórnia Scenariuszy” (niezależnie od wcześniejszego przesłania kwestionariusza drogą elektroniczną):

  1.  za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres jak podano powyżej;
  2. osobiście lub pocztą kurierską od 8.30 do 15.30, do sekretariatu Wytwórni Scenariuszy w WFDiF, budynek 16 (I piętro) w podanych później datach październikowych - oryginału wypełnionego przez Kandydata i podpisanego własnoręcznie we wskazanych miejscach kwestionariusza osobowego otrzymanego drogą elektroniczną wraz z załącznikami.

5. Do kwestionariusza osobowego, o którym mowa w punkcie 4 należy załączyć:

  1. kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  2. zdjęcie twarzy kandydata, formatu legitymacyjnego (oryginał lub kolorowe ksero);
  3. kserokopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu o wykształceniu, np. dyplomu wyższej uczelni;
  4. fragment jakiejkolwiek próbki własnej twórczości literackiej Kandydata, przy czym może to dotyczyć dowolnej formy dramaturgicznej, ale o objętości nie przekraczającej siedmiu stron znormalizowanego maszynopisu (nowela, scenariusz sztuki lub fragment scenariusza filmu, opowiadanie itp.);
  5. kopię przelewu jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie 300 złotych na wskazane w kwestionariuszu konto WFDiF. Uwaga: Kandydaci, którzy zgłoszą się do 31.08.2020 drogą elektroniczną będą zwolnieni z opłaty wpisowego.

6. O przyjęciu Kandydata do Wytwórni Scenariuszy zadecyduje Komisja w systemie dwuetapowej selekcji Kandydatów:

  1. w I etapie zostaną ocenione materiały zgłoszeniowe, w tym potencjalne zdolności i predyspozycje Kandydata; Komisja może nie dopuścić Kandydata do II etapu;
  2. w II etapie, w połowie października (data podana później), odbędzie się krótki sprawdzian umiejętności dramaturgicznych i literackich polegający na omówieniu nadesłanego tekstu przez kandydata i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję, sondującej motywację i możliwości potencjalnego słuchacza Wytwórni Scenariuszy. Osoby przyjęte mogą od razu uczestniczyć w pierwszym zjeździe w końcu października.
  3. Kandydaci przybywają na egzamin na własny koszt. Istnieje możliwość umówienia się na określoną godzinę.

7. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu Kandydata na słuchacza i wyborze kursu (dla początkujących lub średnio-zaawansowanych) Wytwórni Scenariuszy podejmie Komisja po zapoznaniu się z pracami w II etapie i po rozmowie z Kandydatem.
 
8. Od wskazanej w punktach  6 i 7 decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

9. Data egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej może ulec zmianie w trybie roboczym.

 

  

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY

 

1. Nauka w Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2020/2021 będzie trwała 8 miesięcy, w okresie: październik 2020 r. – maj 2021 r.  i będzie przebiegać w formie trzydniowych sesji zajęć w każdym miesiącu, w czwartki, piątki i w soboty (zawsze w godzinach 10.00-14.00 i 15.00-18.00). Łącznie będzie więc 8 zjazdów po 3 dni. Okres przygotowania tekstów dyplomowych (scenariuszy filmów fabularnych 30-60 lub 90 minutowych, to czerwiec-wrzesień). Uroczyste wręczenie dyplomów po egzaminie końcowym nastąpi w wybranym dniu w okresie październik - grudzień 2021 r.

2. Dokładny harmonogram zajęć i daty sesji egzaminacyjnych w Wytwórni Scenariuszy dla obu kursów, zostanie przedstawiony Kandydatom po otrzymaniu zgłoszenia elektronicznego.

3. Wpisowe kandydata wynosi 300 (opłata jednorazowa) – por. Rekrutacja – punkt 5.

4. W trakcie przebywania na terenie Wytwórni Scenariuszy i całej siedziby WFDiF słuchaczy obowiązywać będzie przestrzeganie przepisów BHP i ogólnych norm regulaminowych związanych z normalnym funkcjonowaniem WFDiF.

5. Należność za uczestnictwo w nauce w Wytwórni Scenariuszy (dalej: „Opłata”) wynosi 650 złotych za każdy miesiąc nauki, płatna jest: z góry za każdy miesiąc do 5 dnia danego miesiąca lub w uzgodnionym terminie z kierownikiem organizacyjnym Studium. Wpłaty będą dokonywane na konto WFDiF wskazane Kandydatowi przyjętemu do Wytwórni Scenariuszy lub gotówką w kasie WFDiF. Nie przewiduje podwyższania czesnego w trakcie roku nauki.

Uwaga: osoby, które zostaną przyjęte na kurs winny przygotować opłatę od razu za pierwsze zajęcia w październiku 2020 r.

6. Opłata w sezonie 2020/21 wyniesie jak w ust. 5 i nie ulegnie zmianie dla uczestników kolejnej edycji Studium.

7. Termin do wnoszenia kolejnych opłat za okresy wskazane w ust. 5, to 5 (piąty) dzień pierwszego miesiąca danego okresu wymagalności opłat. Brak zapłaty którejkolwiek z należności wymagalnych w tym terminie jest rozumiany jako rezygnacja z nauki w Wytwórni Scenariuszy, niedopuszczenie do zajęć i powoduje skreślenie z listy słuchaczy.

8. W przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w zajęciach Studium Scenariuszowym w trakcie danego sezonu nauki, poniesione przez takiego słuchacza do chwili rezygnacji opłaty nie będą zwracane. Okolicznościowa absencja słuchacza nie powoduje braku konieczności poniesienia opłaty za naukę.

9. Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktycznych Wytwórni Scenariuszy i przybywają na nie na własny koszt.

10. Słuchacze zmotoryzowani mogą wnioskować o wydanie stałych przepustek na wjazd na teren WFDiF począwszy od miesiąca listopada 2020 r.

11. Wszelkie pytania szczegółowe i uzgodnienia proszę kierować bezpośrednio drogą mailową do Wytwórni Scenariuszy na adres: ws[at]wfdif [dot] pl

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Kursanci będą mieli możliwość zwiedzania stałych ekspozycji na terenie WFDiF i korzystania z udogodnień socjalnych na terenie Wytwórni.

2. Majątkowe prawa autorskie kursantów do scenariuszy dyplomowych pozostają przy ich autorach, z zastrzeżeniem prawa ich pierwokupu na warunkach przyjętych w branży przez WFDiF w wypadku ich zakwalifikowania do produkcji.

3. Tantiemy do scenariuszy zekranizowanych wypłacają eksploatujący film (nadawcy TV, kina, dystrybutorzy), a nie producent, za pośrednictwem wybranej przez autora organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi.

4. Wytwórnia scenariuszy dysponuje bieżącymi wydawnictwami o pisaniu scenariuszy w języku polskim (biblioteka) oraz bazą wzorcowych scenariuszy wyprodukowanych przez WFDiF.

5. Wszelkie projekcje i wykłady będą się odbywać w profesjonalnych salach projekcyjnych i seminaryjnych, przeznaczonych wyłącznie na użytek szkolenia.

6. Informacje o wykładowcach i programie znajdują się w sąsiadujących zakładkach.

 

UWAGA: w wypadku rozwoju stanu epidemiologicznego w 2020 roku, część zajęć może być prowadzona w trybie zdalnym (online). Dokładne określenie rodzajów zajęć zdalnych zostanie opracowane do 30.09.2020 r. zaś kandydaci o tym powiadomieni indywidualnie.