Rekrutacja kandydatów

 

REKRUTACJA

 

1. Kandydaci na słuchaczy 9 edycji Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2021/22 (dalej: „Kandydaci”) winni być pełnoletni, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz legitymować się ukończeniem minimum szkoły średniej (świadectwo).

2. Liczba słuchaczy Wytwórni Scenariuszy na kurs jest ograniczona do około 20 osób; o przyjęciu decyduje komisja egzaminacyjna (dalej: „Komisja”) powołana w trybie roboczym przez Dyrektora WFDiF.

3. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane od dnia 1.07.2021 do dnia 31.12.2021 r. wyłącznie drogą zgłoszenia elektronicznego na adres: ws[at]wfdif [dot] pl

Osoby zgłaszające się otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wzór kwestionariusza osobowego do wypełnienia. Kandydaci winni mieć jakiś własny tekst do oceny (por. poniżej punkt 5 ust.4.) który także winni odesłać drogą elektroniczną wraz z kwestionariuszem.

4. Ostateczny termin formalnego przyjmowania zgłoszeń Kandydatów ustala się na koniec roku 2021 (31.12.)  przy czym następnie rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane poprzez doręczenie w tym terminie na adres siedziby WFDiF: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, należycie wypełnionego i podpisanego wydrukowanego kwestionariusza osobowego (z załącznikami określonymi w punkcie 5), z dopiskiem na kopercie „Wytwórnia Scenariuszy” (niezależnie od wcześniejszego przesłania kwestionariusza drogą elektroniczną):

  1.  za pośrednictwem Poczty Polskiej, priorytetem, na adres jak podano powyżej, decyduje data stempla pocztowego;
  2. osobiście lub pocztą kurierską od 8.30 do 15.30, do sekretariatu dyrekcji WFDiF, bud.4 A przy ul. Chełmskiej (II piętro) 

5. Do kwestionariusza osobowego, o którym mowa w punkcie 4 należy załączyć:

  1. kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  2. zdjęcie twarzy kandydata, formatu legitymacyjnego (oryginał lub kolorowe ksero);
  3. kserokopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu o wykształceniu, np. dyplomu wyższej uczelni;
  4. fragment jakiejkolwiek próbki własnej twórczości literackiej Kandydata, podpisanej jego imieniem i nazwiskiem jako autora, przy czym może to dotyczyć dowolnej formy dramaturgicznej lub prozatorskiej ale o objętości nie przekraczającej siedmiu stron znormalizowanego maszynopisu (nowela, scenariusz sztuki lub fragment scenariusza filmu, opowiadanie, fragment powieści itp.);
  5. kopię przelewu jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie 300 złotych na wskazane w kwestionariuszu konto WFDiF. Uwaga: Kandydaci którzy zgłoszą się do 30.10.2021 drogą elektroniczną będą zwolnieni z opłaty wpisowego.

6. O przyjęciu Kandydata do Wytwórni Scenariuszy zadecyduje Komisja w systemie dwuetapowej selekcji Kandydatów:

  1. w I etapie zostaną ocenione materiały zgłoszeniowe, w tym potencjalne zdolności i predyspozycje Kandydata; Komisja może nie dopuścić Kandydata do II etapu;
  2. w II etapie, na początku stycznia 2022 (data podana później), odbędzie się krótka rozmowa kwalifikacyjna, sondująca motywację i możliwości potencjalnego słuchacza Wytwórni Scenariuszy. Osoby przyjęte mogą od razu uczestniczyć w pierwszym zjeździe w końca stycznia 2022 r.
  3. Kandydaci przybywają na egzamin na własny koszt.  Istnieje możliwość umówienia się na określoną godzinę.

7. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu Kandydata na słuchacza i wyborze kursu (dla początkujących lub średnio-zaawansowanych) Wytwórni Scenariuszy podejmie Komisja po zapoznaniu się z pracami w II etapie i po rozmowie z Kandydatem.
 
8. Od wskazanej w punktach  6 i 7 decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

9. Data egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej może ulec zmianie w trybie roboczym.

UWAGA: osoby zakwalifikowane na kurs będą proszone o zawarcie umowy z WFDIF dot.uczestnictwa w kursie na pierwsze 5 miesięcy z zobowiązaniem ponoszenia miesięcznych opłat czesnego.

 

  

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY

 

1. Nauka w Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2021/2022 będzie trwała 8 miesięcy, w okresie: styczeń – maj oraz wrzesień – listopad 2021 i będzie przebiegać w formie trzydniowych sesji zajęć w każdym miesiącu, w czwartki, piątki i w soboty (zawsze w godzinach 10-14 i 15-18). Łącznie będzie więc 8 zjazdów po 3 dni. Okres przygotowania tekstów dyplomowych (scenariuszy filmów fabularnych 30-60 lub 90 minutowych, to styczeń-maj 2022). Uroczyste wręczenie dyplomów po ocenie końcowej nastąpi w wybranym dniu w dacie określonej później w 2022 r.

2. Dokładny harmonogram zajęć w Wytwórni Scenariuszy dla obu grup kursu zostanie przedstawiony Kandydatom po otrzymaniu zgłoszenia elektronicznego.

3. Wpisowe kandydata wynosi 300 (opłata jednorazowa) – por. Rekrutacja – punkt 5. Zwolnienie z opłaty przysługuje kandydatom zgłaszającym się do 30.10.2021 r. W wypadku odwołania kursu z powodów niezależnych od kierownictwa kursu, oplata wpisowa zostanie zwrócona.

4. W trakcie przebywania na terenie Wytwórni Scenariuszy i całej siedziby WFDiF słuchaczy obowiązywać będzie przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych, przepisów BHP i ogólnych norm regulaminowych związanych z normalnym funkcjonowaniem WFDiF.

5. Należność za uczestnictwo w nauce w Wytwórni Scenariuszy (dalej: „Opłata”) wynosi 650 złotych za każdy miesiąc nauki, płatna jest: z góry za każdy miesiąc do 5 dnia danego miesiąca lub w uzgodnionym terminie z kierownikiem organizacyjnym Studium, na podstawie zawartego porozumienia pisemnego w styczniu 2022 na okres nauki styczeń – maj (o wartości łącznej 3.250 zł). Kolejne porozumienie będzie dotyczyć okresu wrzesień – listopad (1950 zł). Wpłaty będą dokonywane przelewem na konto WFDiF wskazane Kandydatowi przyjętemu do   Wytwórni Scenariuszy. Nie przewiduje podwyższania czesnego w trakcie roku nauki.

UWAGA: osoby które zostaną przyjęte na kurs winny przygotować opłatę od razu za pierwsze zajęcia w styczniu 2022 r.

6. Opłata w sezonie 2021/22 wyniesie jak w ust. 5 i nie ulegnie zmianie dla uczestników kolejnej edycji Studium.

7. Termin do wnoszenia kolejnych opłat za okresy wskazane w ust. 5, to 7 (siódmy) dzień pierwszego miesiąca danego okresu wymagalności opłat. Brak zapłaty którejkolwiek z należności wymagalnych w tym terminie jest rozumiany jako rezygnacja z nauki w Wytwórni Scenariuszy, niedopuszczenie do zajęć  i powoduje skreślenie z listy słuchaczy.

UWAGA: można jednorazowo lub najwyżej dwukrotnie opuścić zajęcia, co nie zwalnia z opłaty czesnego, gdyz okolicznościowa absencja słuchacza nie powoduje braku konieczności poniesienia opłaty za naukę.

8. W przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w zajęciach Studium Scenariuszowym w trakcie danego sezonu nauki, poniesione przez takiego słuchacza do chwili rezygnacji opłaty nie będą zwracane, a detale związane z warunkami wypowiedzenia uczestnictwa w kursie zostaną opisane w pisemnym porozumieniu między WFDiF a kursantem.

9. Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktycznych Wytwórni Scenariuszy i przybywają na nie na własny koszt i na własny koszt organizują sobie obiady w przerwach zajęć.

10. Słuchacze zmotoryzowani mogą wnioskować o wydanie stałych przepustek na wjazd na teren WFDiF począwszy od miesiąca lutego 2022 r.

11. Wszelkie pytania szczegółowe i uzgodnienia proszę kierować bezpośrednio drogą mailową do Wytwórni Scenariuszy.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

1. Kursanci będą mieli możliwość zwiedzania stałych ekspozycji na terenie WFDiF  korzystania z udogodnień socjalnych na terenie wytwórni.

2. Majątkowe prawa autorskie kursantów do scenariuszy dyplomowych pozostają przy ich autorach, z zastrzeżeniem prawa ich pierwokupu na warunkach przyjętych w branży przez WFDiF w wypadku ich zakwalifikowania do produkcji.

3. Tantiemy do scenariuszy zekranizowanych wypłacają eksploatujący film (nadawcy TV, kina, dystrybutorzy) a nie producent, za pośrednictwem wybranej przez autora organizacji zbiorowego zarządu prawami autorskimi.

4. Wytwórnia scenariuszy dysponuje bieżącymi wydawnictwami o pisaniu scenariuszy w języku polskim (biblioteka) oraz bazą wzorcowych scenariuszy wyprodukowanych przez WFDiF.

5. Wszelkie projekcje i wykłady będą się odbywać w profesjonalnych salach projekcyjnych i seminaryjnych, przeznaczonych wyłącznie na użytek szkolenia. WS dysponuje własną siedzibą i własnymi salami do zajęć i zapleczem socjalnym, z dostępem do napojów i własnymi WC. Mamy także  Wi-Fi i inne udogodnienia komunikacyjne.

6. Informacje o wykładowcach i programie znajdują się w sąsiadujących zakładkach.

7. Istnieje możliwość „otwartych drzwi” i uzyskania bieżących informacji z oglądem naszych sal seminaryjnych i biurowych po uprzednim umówieniu się z kierownikiem kursu drogą mailową.