Rekrutacja kandydatów

REKRUTACJA

 

Informacje na temat rekrutacji na sezon 2018/2019 wkrótce!

 

 

1. Kandydaci na słuchaczy Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2017/18 (dalej: „Kandydaci”) winni być pełnoletni, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz legitymować się ukończeniem minimum szkoły średniej (świadectwo).

2. Liczba słuchaczy Wytwórni Scenariuszy na oba kursy jest ograniczona do około 24 osób; o przyjęciu decyduje komisja egzaminacyjna (dalej: „Komisja”) powołana w trybie roboczym przez Dyrektora WFDiF.

3. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane do dnia 29.09.2017 r. wyłącznie drogą zgłoszenia elektronicznego na adres: ws[at]wfdif [dot] pl

Osoby zgłaszające się w okresie czerwiec-wrzesień 2017 otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wzór kwestionariusza osobowego do wypełnienia. Kandydaci winni mieć jakiś własny tekst do oceny (por. poniżej punkt 5 ust.4.) który także winni odesłać drogą elektroniczną wraz z kwestionariuszem.

4. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń Kandydatów ustala się na dzień 6.10.2017 r. (piątek) przy czym rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane poprzez doręczenie w tym terminie na adres siedziby WFDiF: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, należycie wypełnionego i podpisanego wydrukowanego kwestionariusza osobowego (z załącznikami określonymi w punkcie 5), z dopiskiem na kopercie „Wytwórnia Scenariuszy”:

  1.  za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres jak podano powyżej;
  2. osobiście lub pocztą kurierską od 8.30 do 15.30, do sekretariatu Wytwórni Scenariuszy w WFDiF, budynek 16 (I piętro) w dniach 1 – 6.10.2017 r. - oryginału wypełnionego przez Kandydata i podpisanego własnoręcznie we wskazanych miejscach kwestionariusza osobowego otrzymanego drogą elektroniczną wraz z załącznikami.

5. Do kwestionariusza osobowego, o którym mowa w punkcie 4 należy załączyć:

  1. kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  2. zdjęcie twarzy kandydata, formatu legitymacyjnego (oryginał lub kolorowe ksero);
  3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu o wykształceniu, np. dyplomu wyższej uczelni;
  4. fragment jakiejkolwiek próbki własnej twórczości literackiej Kandydata, przy czym może to dotyczyć dowolnej formy dramaturgicznej ale o objętości nie przekraczającej piętnastu stron znormalizowanego maszynopisu (nowela, scenariusz sztuki lub fragment scenariusza filmu, opowiadanie itp.);
  5. kopię przelewu jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie 300 złotych na wskazane w kwestionariuszu konto WFDiF.

6. O przyjęciu Kandydata do Wytwórni Scenariuszy zadecyduje Komisja w systemie dwuetapowej selekcji Kandydatów:

  1. w I etapie zostaną ocenione materiały zgłoszeniowe, w tym potencjalne zdolności i predyspozycje Kandydata; Komisja może nie dopuścić Kandydata do II etapu;
  2. w II etapie, w dniu 19.10.2017 r. (czwartek), odbędzie się krótki sprawdzian umiejętności dramaturgicznych i literackich polegający na omówieniu nadesłanego tekstu przez kandydata i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej przez Komisję, sondującej motywację i możliwości potencjalnego słuchacza Wytwórni Scenariuszy. Osoby przyjęte mogą od razu uczestniczyć w pierwszym zjeździe dla początkujących w dniach 20-22.10.2016 r., lub w dniach 26-28.10.2017 r. dla średnio-zaawansowanych -  na warunkach określonych poniżej w punkcie Opłaty.
  3. Kandydaci przybywają na egzamin na własny koszt.  Istnieje możliwość umówienia się na określoną godzinę.

7. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu Kandydata na słuchacza i wyborze kursu (dla początkujących lub średnio-zaawansowanych) Wytwórni Scenariuszy podejmie Komisja po zapoznaniu się z pracami w II etapie.
 
8. Od wskazanej w punktach  6 i 7 decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

9. Data egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej może ulec zmianie w trybie roboczym.

  

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY

1. Nauka w Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2017/2018 będzie trwała 8 miesięcy, w okresie: październik 2017 r. – maj 2018 r.  i będzie przebiegać w formie trzydniowych sesji zajęć w każdym miesiącu, w czwartki, piątki i w soboty.

2. Dokładny harmonogram zajęć i daty sesji egzaminacyjnych w Wytwórni Scenariuszy dla obu kursów, zostanie przedstawiony Kandydatom po otrzymaniu zgłoszenia elektronicznego.

3. Wpisowe kandydata wynosi 300 zł (opłata jednorazowa) – por. Rekrutacja – punkt 5.

3. W trakcie przebywania na terenie Wytwórni Scenariuszy i całej siedziby WFDiF słuchaczy obowiązywać będzie przestrzeganie przepisów BHP i ogólnych norm regulaminowych związanych z normalnym funkcjonowaniem WFDiF.

4. Należność za uczestnictwo w nauce w Wytwórni Scenariuszy (dalej: „Opłata”) wynosi 650 złotych za każdy miesiąc nauki, płatna jest: z góry za każdy miesiąc do 5 dnia danego miesiąca lub w uzgodnionym terminie z kierownikiem organizacyjnym Studium. Wpłaty będą dokonywane na konto WFDiF wskazane Kandydatowi przyjętemu do   Wytwórni Scenariuszy lub gotówką w kasie WFDiF. Nie przewiduje podwyższania czesnego w trakcie roku nauki.

5. Opłata w sezonie 2017/18 wyniesie jak w ust. 4 i nie ulegnie zmianie dla uczestników kolejnej edycji Studium.

6. Termin do wnoszenia kolejnych opłat za okresy wskazane w ust. 4, to 5 (piąty) dzień pierwszego miesiąca danego okresu wymagalności opłat. Brak zapłaty którejkolwiek z należności wymagalnych w tym terminie jest rozumiany jako rezygnacja z nauki w Wytwórni Scenariuszy, niedopuszczenie do zajęć  i powoduje skreślenie z listy słuchaczy.

7. W przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w zajęciach Studium Scenariuszowym w trakcie danego sezonu nauki, poniesione przez takiego słuchacza do chwili rezygnacji opłaty nie będą zwracane.

8. Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktycznych Wytwórni Scenariuszy i przybywają na nie na własny koszt.

9.Słuchacze zmotoryzowani mogą wnioskować o wydanie stałych przepustek na wjazd na teren WFDiF począwszy od miesiąca listopada 2017 r.

10. Wszelkie pytania szczegółowe i uzgodnienia proszę kierować bezpośrednio mailem do Wytwórni Scenariuszy.