Program

Pierwsze miesiące nauki w Wytwórni Scenariuszy będą prowadzić do zaznajomienia słuchaczy z dramaturgią filmową, podstawami warsztatu scenarzysty, zasadami narracji, ale także elementami technologii produkcji filmowej. W Wytwórni Scenariuszy mają przeważać informacje o charakterze praktycznym, z poznaniem narzędzi pracy scenarzysty.

Pewną podstawę wiedzy o filmie słuchacz zdobędzie sam, ze wskazanej literatury, filmów itp. lub otrzymanych materiałów dydaktycznych. Posiadamy własną biblioteczkę z kolekcją polskich wydań na temat scenariopisarstwa.

Obok regularnych wykładów i spotkań z zaproszonymi profesjonalistami (np. z reżyserami, producentami, scenarzystami  itp.) będą miały miejsce wizyty na planie zdjęciowym i w miejscach postprodukcji, rozmowy z członkami ekip filmowych oraz projekcje wybranych dzieł w sali projekcyjnej na terenie WFDiF .

Przykładowo podczas pierwszych 6 edycji studium, wykłady mistrzowskie – niezależnie od wykładów, ćwiczeń i konwersatoriów prowadzonych przez zasadniczą kadrę (Jerzy Domaradzki, Feliks Falk, Jacek Kondracki, Sławomir Fabicki, Maciej Karpiński, Marek Hendrykowski) – wygłosili m.in: Janusz Zaorski, Juliusz Machulski, Krzysztof Zanussi, Paweł Łoziński, Ilona Łepkowska, Krzysztof Rogulski, Joanna Kos-Krauze, Krzysztof Piesiewicz, Krzysztof Magowski, Cezary Harasimowicz, Michał Komar, Paweł Pitera, Agatha Dominik, Ewa Pytka, Michał Otłowski, Jacek Lusiński, Agnieszka Trzos, Krzysztof Rak, Grzegorz Łoszewski i inni.

Grupa słuchaczy na kursie (por, główna informacja na stronie tytułowej) tj. kursu dla początkujących, zostanie podzielona na kilkuosobowe zespoły, mające dwóch opiekunów artystycznych (reżysera i scenarzystę), którzy będą współpracować z każdym studentem, sprawując nadzór nad napisaniem oryginalnego scenariusza filmu lub serialu, wg klasycznej zasady master-class tj. relacji mistrz-czeladnik. Scenariusz ten będzie od połowy drugiego semestru projektowany pod kierownictwem opiekunów, których wskazówki będą mieć charakter wytycznych, zaś na czas pisania rezerwujemy miesiące letnie. 

W zakresie ćwiczeń, już od pierwszego roku, przewiduje się próby samodzielnego pisania nowel filmowych i scenariuszy, które będą poddawane analizie i ocenie, oraz innego typu pracę własną słuchaczy. Główne moduły zajęć to wykłady i projekcje filmów fabularnych i ew. innych oraz seminaria.

Zadaniem kończącym i zaliczającym rok nauki będzie samodzielnie napisany scenariusz średniometrażowej (30 min.) noweli fabularnej lub pełnometrażowej (90-100 min), przy czym rozmiar dzieła określą opiekunowie artystyczni w porozumieniu ze słuchaczem danego kursu.

Zaliczeniem końcowym będzie gotowy scenariusz, a uwieńczeniem nauki wręczenie dyplomu.

UWAGA: w wypadku rozwoju stanu epidemiologicznego także jesienią w 2020 roku, część zajęć może być prowadzona w trybie zdalnym (online). Dokładne określenie rodzajów zajęć zdalnych zostanie opracowane do 30.09.2020 r. zaś kandydaci o tym powiadomieni indywidualnie.