Rekrutacja kandydatów

1. Kandydaci na słuchaczy Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2015/16/17 (dalej: „Kandydaci”) winni być pełnoletni, posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz legitymować się ukończeniem minimum szkoły średniej (świadectwo).

2. Liczba słuchaczy Wytwórni Scenariuszy jest ograniczona do około 24 osób; o przyjęciu decyduje komisja egzaminacyjna (dalej: „Komisja”) powołana w trybie roboczym przez Dyrektora WFDiF.

3. Zgłoszenia Kandydatów będą przyjmowane do dnia 25.09.2015 r. wyłącznie drogą zgłoszenia elektronicznego na adres:ws[at]wfdif [dot] com [dot] pl ( ws[at]wfdif [dot] com [dot] pl)

Osoby zgłaszające się w okresie czerwiec-wrzesień 2015 otrzymają pocztą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia i wzór kwestionariusza osobowego do wypełnienia. Kandydaci winni mieć jakiś własny tekst do oceny (por. poniżej punkt 5 ust.4.)

4. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń Kandydatów ustala się na dzień 30.09.2015 r. przy czym rozpatrywane będą wyłącznie zgłoszenia dokonane poprzez doręczenie w tym terminie na adres siedziby WFDiF: ul. Chełmska 21, 00-724 Warszawa, należycie wypełnionego i podpisanego wydrukowanego kwestionariusza osobowego (z załącznikami określonymi w punkcie 5), z dopiskiem na kopercie „Wytwórnia Scenariuszy”:

  1.  za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres jak podano powyżej;
  2. osobiście lub pocztą kurierską od 8.30 do 15.30, do sekretariatu Wytwórni Scenariuszy w WFDiF, budynek 16 (I piętro) w dniu 29 lub 30.09.2015 r. - oryginału wypełnionego przez Kandydata i podpisanego własnoręcznie we wskazanych miejscach kwestionariusza osobowego otrzymanego drogą elektroniczną wraz z załącznikami.

5. Do kwestionariusza osobowego, o którym mowa w punkcie 4 należy załączyć:

  1. kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość kandydata;
  2. zdjęcie twarzy kandydata, formatu legitymacyjnego (oryginał lub kolorowe ksero);
  3. poświadczoną za zgodność z oryginałem kserokopię świadectwa maturalnego lub innego dokumentu o wykształceniu, np. dyplomu wyższej uczelni;
  4. fragment jakiejkolwiek próbki własnej twórczości literackiej Kandydata, przy czym może to dotyczyć dowolnej formy dramaturgicznej ale o objętości nie przekraczającej dwudziestu stron znormalizowanego maszynopisu (nowela, scenariusz sztuki lub fragment scenariusza filmu, opowiadanie itp.);
  5. kopię przelewu jednorazowej opłaty wpisowej w kwocie 300 złotych na wskazane w ankiecie konto WFDiF.

6. O przyjęciu Kandydata do Wytwórni Scenariuszy zadecyduje Komisja w systemie dwuetapowej selekcji Kandydatów:

  1. w I etapie zostaną ocenione materiały zgłoszeniowe, w tym potencjalne zdolności i predyspozycje Kandydata; Komisja może nie dopuścić Kandydata do II etapu;
  2. w II etapie, w dniu 22.10.2015 r. (czwartek), odbędzie się krótki sprawdzian umiejętności dramaturgicznych i literackich polegający na omówieniu nadesłanego tekstu przez kandydata i przeprowadzeniu rozmowy kwalifikacyjnej sondującej motywację i możliwości potencjalnego słuchacza Wytwórni Scenariuszy. Osoby przyjęte mogą od razu uczestniczyć w pierwszym zjeździe 22-24.10.2015 r. na warunkach określonych poniżej w punkcie Opłaty.
  3. Kandydaci przybywają na egzamin na własny koszt.  Istnieje możliwość umówienia się na określoną godzinę.

7. Ostateczną decyzję o przyjęciu lub nieprzyjęciu Kandydata na słuchacza Wytwórni Scenariuszy podejmie Komisja po zapoznaniu się z pracami w II etapie.
 
8. Od wskazanej w punktach  6 i 7 decyzji Komisji nie przysługuje odwołanie.

9. Data egzaminu i rozmowy kwalifikacyjnej może ulec zmianie w trybie roboczym.

 

 

ORGANIZACJA ZAJĘĆ I OPŁATY

1. Nauka w Wytwórni Scenariuszy w sezonie 2015/2016/2017 będzie trwała 16 miesięcy, w okresie: październik 2015 r. – maj 2016 r. oraz październik 2016 – maj 2017 r. i będzie przebiegać w formie trzydniowych sesji zajęć w każdym miesiącu, w czwartki, piątki i w soboty.

2. Dokładny harmonogram zajęć i daty sesji egzaminacyjnych w Wytwórni Scenariuszy zostanie przedstawiony Kandydatom po otrzymaniu zgłoszenia elektronicznego.
Wstępne terminy zajęć w roku 2015 są przewidziane w dniach: 22 – 24.10., 19 – 21.11.,  10 – 12.12.2015 r.

3. Wpisowe kandydata wynosi 300 zł (opłata jednorazowa) – por. Rekrutacja – punkt 5.

3. W trakcie przebywania na terenie Wytwórni Scenariuszy i całej siedziby WFDiF słuchaczy obowiązywać będzie przestrzeganie przepisów BHP i ogólnych norm regulaminowych związanych z normalnym funkcjonowaniem WFDiF.

4. Należność za uczestnictwo w nauce w Wytwórni Scenariuszy (dalej: „Opłata”) wynosi 650 złotych za każdy miesiąc nauki, płatna jest: z góry za każdy miesiąc do 5 dnia danego miesiąca lub w uzgodnionym terminie z kierownikiem organizacyjnym Studium. Wpłaty będą dokonywane na konto WFDiF wskazane Kandydatowi przyjętemu do   Wytwórni Scenariuszy lub gotówką w kasie WFDiF. Nie przewiduje podwyższania czesnego w trakcie roku nauki.

5. Opłata w sezonie 2016/17 wyniesie jak w ust. 4 i nie ulegnie zmianie dla uczestników drugiej i trzeciej edycji Studium.

6. Termin do wnoszenia kolejnych opłat za okresy wskazane w ust. 4, to 5 (piąty) dzień pierwszego miesiąca danego okresu wymagalności opłat. Brak zapłaty którejkolwiek z należności wymagalnych w tym terminie jest rozumiany jako rezygnacja z nauki w Wytwórni Scenariuszy, niedopuszczenie do zajęć  i powoduje skreślenie z listy jej słuchaczy.

7. W przypadku rezygnacji słuchacza z udziału w zajęciach Studium Scenariuszowym w trakcie danego sezonu nauki, poniesione przez takiego słuchacza do chwili rezygnacji opłaty nie będą zwracane.

8. Słuchacze mają obowiązek uczestniczyć we wszystkich zajęciach dydaktycznych Wytwórni Scenariuszy i przybywają na nie na własny koszt.

 

Pobierz Regulamin Wytwórni Scenariuszy