Cennik

Cennik usług Zakładu Techniki Zdjęciowej

Cennik zamówień - pobierz w formacie pdf

ogólny cennik usług WFDiF

Zamówienia

Jeżeli jesteś naszym nowym klientem, pamiętaj by do zamówienia dołączyć następujące dokumenty:

Aktualny dokument, potwierdzający działalność: zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, odpis z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego – KRS (nie starszy niż 3 miesiące)

Kopię decyzji o nadaniu numeru NIP

Zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym Regon

Zamówienie musi być podpisane przez Osobę (lub Osoby) upoważnione, wymienione w dokumentach rejestrowych firmy lub w załączonym do Zamówienia pisemnym pełnomocnictwie lub upoważnieniu.

Uwaga: przy zamówieniu w Zakładzie Inscenizacji osoba fizyczna powinna posiadać dowód osobisty (pobierana jest kaucja za kostiumy i rekwizyty).

Niezbędne informacje dotyczące zamówień uzyskasz pod numerami telefonów:

tel/faks: + 48 22 841 11 71
faks: + 48 22 559 32 61
Centrala: + 48 22 840 00 30-39, wew. 262,464

Druki zamówień pobierz w formacie pdf:

Zamówienie dla firmy
Zamówienie dla osoby fizycznej
Zamówienie na usługi w Laboratorium Filmowym
Pełnomocnictwo